Photo by Anna Pavlikovskaya (9)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya