Photo by Anna Pavlikovskaya (19)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya